آیفون 14

کو تأیید می کند که آیفون های 2022 دارای Touch ID در زیر صفحه هستند و برخی از آنها قیمت بسیار کمی دارند که هرگز دیده نشده است

وقتی کو صحبت می کند (و بیشتر می نویسد) ، حداقل شما باید به حرف های او گوش دهید. بعدا خواهیم دید که آیا او حق دارد یا نه با ...