آلخاندرو آلمانی

دانشجوی ارتباطات از راه دور ، عاشق فناوری و همه چیزهایی که آن را احاطه کرده اند. مهندس آینده مشتاق کمک به دیدگاه خود است.

Alejandro German از اکتبر 49 2014 مقاله نوشت