خوان Fco Carretero

دانشمند کامپیوتر و مانند همه دانشمندان علوم کامپیوتر که دنیای فناوری را دوست دارم ، من از 13 سالگی در آن و از سال 2008 با اولین آیفون 3G در دنیای اپل بوده ام.

خوان Fco Carretero از ژوئن 48 تاکنون 2013 مقاله نوشته است