خوزه آزامبویا

علاقه مند به فناوری و به ویژه همه چیزهایی که در سراسر جهان اپل می چرخد. من با مطالعات فیلم و همچنین برنامه نویسی وب شیفته همه چیزهایی هستم که با کامپیوتر و این دنیا و همچنین عکاسی ارتباط دارد. جام مقدس من پیدا کردن یک کامپیوتر عالی است که برای همیشه کار خواهد کرد بدون اینکه هرگز خسته شوید.

خوزه آزامبویا از اکتبر 38 تاکنون 2013 مقاله نوشته است