میگل گاتون

عاشق فناوری به طور کلی و محصولات اپل به طور خاص. کاربر از آیفون از ترمینال های اول ، اکنون با iPad و Mac نیز کمانچه می کنم.

میگل گاتون از مه 67 تاکنون 2007 مقاله نوشته است