خوان کولیا

من پسری هستم که دنیای اپل را دوست دارم. من عاشق یادگیری هستم به شرطی که در مورد موضوعاتی باشد که من آنها را دوست دارم یا مهم هستم. بنابراین ، در مقالات من مواردی را پیدا خواهید کرد که با آیفون روز به روز مفید خواهند بود.

خوان کولیا از ژانویه 135 تاکنون 2015 مقاله نوشته است