پابلو اورتگا

روزنامه نگار متخصص آیفون. من با کشف دستگاه های جدید از این مارک عالی در جهان سفر می کنم ، که با آنها انجام کارهای شگفت انگیز و زندگی راحت تر امکان پذیر است.