Alejandro German

Cov tub ntxhais kawm hauv Kev Sib Txuas Lus, nyiam thev naus laus zis, thiab txhua yam uas nyob ib puag ncig nws. Yav tom ntej engineer xav los pab nws pom.