ជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឥតគិតថ្លៃរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកដឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំពីទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកអ្នកពិតជាខុសហើយ! យើងនឹងធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការចងក្រងរបស់យើង ល្បិច ១២ យ៉ាងសំរាប់ iPhone, អ្នក​ត្រៀម​រួចរាល់?