ម៉ានូអែលអាណូសូ

អ្នកគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា និង Apple ជាពិសេស។ រួមជាមួយ MacBook Pro, iPhone (និង iPad) វាជាការច្នៃប្រឌិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីភ្លើង។ អ្នកក៏អាចអានខ្ញុំនៅ I'm from Mac ផងដែរ។

Manuel Alonso បានសរសេរអត្ថបទចំនួន 42 ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022