តុងទី

ផ្លែប៉ោមបង្កើតឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួល។ ប៉ុន្តែវាគឺជាសកលលោកដែលមានការវិវត្តឥតឈប់ឈរហើយខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តទាន់សម័យ។ ខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងការរៀនសូត្រនិងអនុវត្តបទពិសោធន៍ថ្មីៗជាមួយ manzanitas របស់ខ្ញុំហើយចែករំលែកវាជាមួយអ្នកអាន។ ចាប់យកនៅលើសកលលោកដែលបង្កើតឡើងដោយចបស៍ចាប់តាំងពី Apple Watch របស់ខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ។

Toni Cortésបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៤៤ ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩