Alvaro Fuentes

ນັກຂ່າວມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືແລະໂທລະສັບມືຖື. ຂ້ອຍໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ iPhone, iPad, Apple Watch ແລະ MacBook Pro ຢູ່ສະ ເໝີ, ສະນັ້ນເປົ້າ ໝາຍ ຂອງຂ້ອຍແມ່ນຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນຮັບຮູ້ຂ່າວສານ.

Alvaro Fuentes ໄດ້ຂຽນ 126 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2016