Alejandro Cabrera

ຮັກໂລກ Apple ແລະສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງມັນ, ຂ້ອຍມີລູກຊາຍອາຍຸ 3 ປີທີ່ສວຍງາມເຊິ່ງ "ແຫ້ງ" ສຳ ລັບ iPhone. ຂ້ອຍເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດສາກົນແລະຂ້ອຍອາໄສຢູ່ Santiago de Chile.

ທ່ານ Alejandro Cabrera ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 58 ຂໍ້ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ