Juan Colilla

ຂ້ອຍເປັນຄົນທີ່ຮັກໂລກ Apple. ຂ້ອຍມັກການຮຽນຮູ້ດົນເທົ່າທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບວິຊາທີ່ຂ້ອຍມັກຫຼືເລື່ອງ. ເພາະສະນັ້ນ, ໃນບົດຂຽນຂອງຂ້ອຍເຈົ້າຈະພົບກັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນແຕ່ລະມື້ກັບ iPhone ຂອງເຈົ້າ.

Juan Colilla ໄດ້ຂຽນ 135 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ