അലക്സ്ഡെഫ്

ഞാൻ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിസൈനറാണ്, ഒരു ദിവസം ഒരു "lcII" ലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ലോകം ഒരു ആപ്പിൾ പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.

അലക്സ്ഡെഫ് 1 ജൂൺ മുതൽ 2010 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്