အိုင်ပက်ဒ်သတင်း

iPad News သည် Apple ၏ iPad အတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် realityiphone.com ၏ iPad ကဏ္ဍတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

အိုင်ပက်ဒ်သတင်းသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လ မှစ၍ ဆောင်းပါး ၁၇၁၁ ခုရေးသားခဲ့သည်