الیکډیسف

زه د متقابل ډیزاینر یم چې یوه ورځ "lcII" ته ورغلم او پوه شوم چې نړۍ د اپل په څیر وه.

الیکسډیف د جون 1 راهیسې 2010 مقالې لیکلي دي