جوز الفوسیه

تل زده کړه او ښوونې ته لیواله وی. زه مینه لرم هر هغه څه باندې چې زه پوهیږم راپور ورکړم ، او دا یې پدې حقیقت کې اضافه کړه چې زه تل په آی فون کې تازه اوسمهال یم ، ما سره مرسته کوي چې د دې نښې ښه خبرونه غوره کړي.

جوز الفوسیه د 315 سپتمبر راهیسې 2016 مقالې لیکلي دي