فایل میکر

فایل میکر اوس کلار دی

د ګرځنده غوښتنلیکونو لپاره د ډیټابیس پراختیایی خدمت فایل میکر ، اعلان کړی چې له دې وروسته به دا کلارس نومیږي ، پدې توګه خپل اصلي نوم ته راستون کیږي

فورټنایټ 9 فصل

د فورټنایټ 9 فصل اوس شتون لري

د فورټیناټ 9 فصل اوس شتون لري او د معمول په څیر ، دا موږ ته په نقشه ، د ټرانسپورټ او وسلو په باره کې خبرونه وړاندې کوي.