خپل WWDC21 میموژی څنګه رامینځته کړئ

موږ تاسو ته ښیې چې څنګه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خپل WWDC21 میموجی رامینځته کړئ دومره متجاز او مختلف چې ستاسو په پیغامونو کې یې وکاروي.