ඇලෙක්ස් රූයිස්

නව තාක්ෂණයන්හි පෙම්වතා සහ iOS සහ OSX භාවිතා කරන්නා. ඇත්ත වශයෙන්ම, මම ඇපල් සමාගමේ රසිකයෙක් වන අතර, මෙම සඟරාවේ මා ලියන්නේ ඒ නිසා පා iPhone කයන්ට හොඳම අයිෆෝන් ප්‍රවෘත්ති දැන ගත හැකිය.

ඇලෙක්ස් රූයිස් 167 දෙසැම්බර් සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත