ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝ කබ්රෙරා

ඇපල් ලෝකයේ පෙම්වතා සහ එහි අරුමපුදුම දේ, මට අයිෆෝන් සඳහා "වියළි" වයස අවුරුදු 3 ක් වයසැති ලස්සන පුතෙක් සිටී. මම ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරවල වැඩ කරන අතර මම ජීවත් වන්නේ සන්තියාගෝ ද චිලියේ ය.

ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝ කබ්රෙරා 58 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත