ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝ ජර්මන්

විදුලි සංදේශ ශිෂ්‍යයා, තාක්‍ෂණයට ඇලුම් කරන්නා සහ ඒ වටා ඇති සෑම දෙයක්ම. අනාගත ඉංජිනේරුවරයා තම දෘෂ්ටිකෝණයට දායක වීමට උනන්දු වෙයි.

ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝ ජර්මන් විසින් 49 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත