ජෝස් ඇල්ෆෝසියා

ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට සැමවිටම උනන්දු වන්න. මා දන්නා සෑම දෙයක් ගැනම වාර්තා කිරීමට මම ප්‍රිය කරමි, මෙය මා සැමවිටම iPhone හි යාවත්කාලීනව සිටීම මෙම වෙළඳ නාමයේ ප්‍රවෘත්ති වඩා හොඳින් සන්නිවේදනය කිරීමට මට උපකාරී වේ.

ජෝස් ඇල්ෆෝසියා 315 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත