ජුවාන් කොලිලා

මම ඇපල් ලෝකයට ආදරය කරන මිනිහෙක්. මම කැමති හෝ වැදගත් විෂයයන් ගැන ඉගෙන ගන්නා තාක් කල් මම ඉගෙනීමට කැමතියි. එමනිසා, ඔබගේ ලිපි සමඟ ඔබගේ අයිෆෝන් සමඟ එදිනෙදා ප්‍රයෝජනවත් වන දෑ මගේ ලිපි වලින් සොයාගත හැකිය.

ජුවාන් කොලිලා 135 ජනවාරි සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත