ටෝනි කෝර්ටස්

ඇපල් අපගේ ජීවිත පහසු කිරීම සඳහා උපාංග නිර්මාණය කරයි. නමුත් එය නිරන්තරයෙන් විකාශනය වන විශ්වයක් වන අතර මම සෑම විටම යාවත්කාලීනව සිටීමට කැමතියි. මගේ මැන්සානිටාස් සමඟ නව අත්දැකීම් ඉගෙන ගැනීමට හා පුහුණු කිරීමට සහ එය පා .කයන් සමඟ බෙදා ගැනීමට මම ඉතා සතුටට පත්වෙමි. මගේ ඇපල් වොච් මගේ ජීවිතය බේරාගත් දා සිට ජොබ්ස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශ්වයට සම්බන්ධ වී ඇත.

ටෝනි කෝර්ටෙස් 541 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත