ඒන්ජල් ගොන්සාලෙස්

තාක්‍ෂණය සහ ඇපල් හා සම්බන්ධ සෑම දෙයක් ගැනම දැඩි උනන්දුවක්. අයිපොඩ් ස්පර්ශය යනු බිග් ඇපල් වෙතින් මගේ දෑතින් ගිය පළමු උපාංගයයි. ඉන්පසු එය පරම්පරා ගණනාවක අයිපෑඩ්, අයිෆෝන් 5, අයිෆෝන් 6 එස් ප්ලස් ... උපාංග සමඟ සම්බන්ධ කිරීම, බොහෝ දේ කියවීම සහ ඇපල් හි පුහුණුව සහ සමාගමක් ලෙස එහි සාරය මට දිනෙන් දින පැවසීමට ප්‍රමාණවත් අත්දැකීම් ලබා දී ඇත. සහ දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇපල් නිෂ්පාදන වලින් පිටත.

ඇන්ජල් ගොන්සාලෙස් 1654 පෙබරවාරි සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත