මැනුවෙල් ඇලොන්සෝ

තාක්ෂණයේ රසිකයෙක් සහ විශේෂයෙන් ඇපල්. MacBook Pro, iPhone (සහ iPad) සමඟ, එය ගින්නෙන් පසු මිනිසාගේ විශිෂ්ටතම සොයා ගැනීමයි. I'm from Mac හිදීද ඔබට මාව කියවිය හැක.

මැනුවෙල් ඇලොන්සෝ 63 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2022ක් ලියා ඇත