ගොන්සාලෝ ආර්.

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා සහ ගීක්, අන්තර්ජාලය, නව තාක්ෂණයන් සහ ඇපල් ලෝකය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක්. අයිෆෝන් වල පරිණාමය සහ මෙම වෙළඳ නාමයට සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම මම නිරන්තරයෙන් ලියමින් ඉගෙන ගන්නෙමි.

ගොන්සාලෝ ආර් විසින් 669 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2010 ක් ලියා ඇත