අයිපෑඩ් ප්‍රවෘත්ති

අද අයිපෑඩ් යනු ඇපල් අයිපෑඩ් සඳහා කැප වූ වෙබ් අඩවියකි. එය දැනට කොටසේ ඒකාබද්ධ කර ඇත අයිපෑඩ් realiphone.com විසින්

අයිපෑඩ් නිවුස් 1751 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත