අයිපෑඩ් ප්‍රවෘත්ති

iPad News යනු Apple හි iPad සඳහා කැප වූ වෙබ් අඩවියකි. එය දැනට actualityiphone.com හි iPad කොටසට ඒකාබද්ධ කර ඇත

අයිපෑඩ් නිවුස් 1751 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත