ஐபாட் செய்தி

இன்று ஐபாட் ஆப்பிள் ஐபாடிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வலைத்தளம். இது தற்போது பிரிவில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது ஐபாட் realiphone.com ஆல்

ஐபாட் நியூஸ் ஆகஸ்ட் 1751 முதல் 2016 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளது