alex vincent

Sinh ra ở Madrid và là kỹ sư viễn thông. Tôi là một người yêu thích công nghệ và đặc biệt là mọi thứ liên quan đến Apple. Kể từ khi iPod và sau đó là iPhone ra mắt, tôi đã làm rối tung cả thế giới Apple, định cấu hình và khám phá cách tổ chức toàn bộ một hệ sinh thái, nơi tất cả các sản phẩm của tôi có thể được kết nối với nhau.