HomePod

Deezer tích hợp vào HomePod

Deezer tích hợp vào HomePod. Giờ đây, bạn có thể đặt Deezer làm nhà cung cấp nhạc mặc định của mình và Siri sẽ sử dụng nó để phát các bài hát trên HomePod.

WatchChat bị xóa khỏi App Store

Ứng dụng cho phép bạn có đầy đủ WhatsApp trên Apple Watch, WatChat, đã bị xóa khỏi App Store và khỏi tất cả Apple Watch