الکس رویز

عاشق فناوری های جدید و کاربر iOS و OSX. البته من از طرفداران اپل هستم و به همین دلیل است که در این مجله می نویسم تا خوانندگان از بهترین اخبار آیفون آگاه شوند.

الکس رویز از دسامبر 167 تاکنون 2012 مقاله نوشته است