ພະເຍຊູຕັດ

ຄູປະຖົມສຶກສາ. ຜູ້ອອກແບບແລະພັດທະນາເວບໄຊທ໌. Au Pair ໃນ Manchester.

JesúsCortaໄດ້ຂຽນ 16 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ