නචෝ

වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරු, වෘත්තියෙන් බ්ලොගර්. මම තාක්‍ෂණයට ප්‍රිය කරමි, ගැටලුවලට විසඳුම් සොයමින් සහ මගේ යේටි සමඟ හොඳම MTB භුක්ති විඳින්නෙමි.

නැචෝ 976 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2010 ක් ලියා ඇත